Πιστοποιήσεις
Η ΕΝΩΣΗ ΑΒΕΕ διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000
iso 9001